TURF DIREKTORIUM BRATISLAVA
Zúčtovacie centrum - prihlásenie


Závodisko, š. p.
Starohájska 29
852 69 Bratislava
Slovenská republika

číslo účtu:
4029183769/7500

iban:
SK7875000000004029183769

swift code:
CEKOSKBX

identifikačné číslo:
heslo: